Welkom

Wij zijn Nivre Calamiteiten en Projecten

De Stichting Nivre Calamiteiten en Projecten (NCP) is een zelfstandige stichting die zich heeft gespecialiseerd in de schadeopname door registerexperts (re)van schade ontstaan na (grootschalige) calamiteiten en/of projecten in Nederland.

De Stichting

De stichting werkt op ad hoc basis en wordt in voorkomende gevallen voor haar werkzaamheden over het algemeen benoemd door de verzekeringsindustrie (Verbond van Verzekeraars) en overheden waarmee het contracten heeft afgesloten. Als er geen projecten of calamiteiten zijn heeft NCP geen mensen in dienst. Voor de bemensing van NCP wordt, indien nodig, geput uit het enorme reservoir van alle bij het NIVRE aangesloten expertise organisaties. (zie ook www.nivre.nl).

De registerexperts (re) die worden ingezet door NCP zijn meestal in loondienst verbonden aan expertise bureaus. De gekwalificeerde experts zijn onafhankelijk en werken vaak (meestal) in opdracht van verzekerings maatschappijen, dan wel als contra expert ten dienste van de gedupeerde verzekerde.

Het NCP is opgericht in 1998, als opvolger van de BCE (opgegaan in het NIVRE) na aanleiding van de invoering van de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen en Zware ongevallen). Tot dat moment was het BCE betrokken bij de schade-vaststelling als gevolg van de aardbeving in Limburg (Roermond) 1992, de Bijlmerramp (1992), de schade nav de overstromingen in Limburg 1993 en in 1995 in Limburg, Brabant, Utrecht, Overijssel en Gelderland. De schade door wateroverlast in Zuid-West Nederland en Noord-Oost Nederland in 1998 was de laatste calamiteit in het oude systeem.

Met de schaderegistratie op Sint Maarten 1999 (orkaan Lenny), de schade vaststelling als gevolg van de vuurwerkramp in Enschede (2000), Mond-en klauwzeer (2001) Vogelpest(2003), dijkdoorbraak Wilnis (2003) werd, voorzover het de overheid betrof, veelal via de WTS een schaderegistratie- en schade-afhandelings traject gestart volgens vaste patronen. De verzekerde schades werden door NCP gecoördineerd en voor verzekeraars afgewikkeld. In 2018 ontving NCP de opdracht om het Ministerie van Economische Zaken te ondersteunen bij de schade-vaststelling van de Mijnbouwschade in Groningen. Met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), sinds voorjaar 2020 Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), en het RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, onderdeel van min. EZ) is sinds het voorjaar van 2018 vorm gegeven aan de uitvoering en worden sinds die tijd duizenden schades vastgesteld.

Stichting Nivre Calamiteiten en Projecten (NCP)

NCP (voorheen BCE Calamiteiten en Projecten) is gespecialiseerd in het, op projectbasis, coördineren en registreren van (grootschalige) rampen in Nederland en overzeese gebiedsdelen. Dat kunnen verzekerde of (deels) onverzekerde schades betreffen. Schades na rampen voor de overheden als Rijk, Provincie, Gemeenten of andere lokale overheden, dan wel schade voor het bedrijfsleven.

Zowel met de overheid ( div. ministeries), als met het Verbond van Verzekeraars heeft NCP afspraken (contracten) met alle betrokkenen gemaakt over haar inzet en bijdrage. In het rampenscenario van het Verbond zijn hiervoor afspraken vastgelegd. Met enkele ministeries wordt vier jaarlijks onze inzet geëvalueerd en gecontinueerd, met een tussentijdse evaluatie.

Bestuur

Adrian Westerhof

Voorzitter

Jeroen Fröhlich

Penningmeester/Secretaris

Ronald Pols

Lid

George Oostrom

Lid

Hans de Hoog

Lid

Dienstverlening

Nivre NCP waarborgt na inschakeling van meet af aan een goed gecoördineerde, adequate en probleemloze afhandeling van de schaderegistratie en verdere afhandeling. Juist bij een omvangrijke calamiteit of ramp is het belangrijk om mensen met ervaring “aan boord” te hebben, die gewend zijn te handelen in dit soort situaties . Met onze opgedane ervaring in de laatste decennia staan wij u, als bedrijf, organisatie of overheid, bij om de vele problemen die op u afkomen te tackelen.

Wij zorgen voor advies op maat en letten daarbij goed op alles en iedereen om u heen. Daarbij geldt dat als u snel wilt, wij met u opschakelen en als u even rustiger wilt, wij dat ook doen. Door onze flexibiliteit en onze enorme achterban (ca 1800 register-experts en zo’n 2500 stafmedewerkers) zijn onze mogelijkheden nagenoeg onbeperkt. Voor ieder probleem en voor ieder denkbaar specialisme in de schadebehandeling hebben wij een groep gekwalificeerde registerexperts (re) beschikbaar. Of het nu gaat om bouwkundige schade, om schade aan inboedel, of om economische schade ( bedrijfsschade) het NCP beschikt over honderden gespecialiseerde registerexperts. Ook voor mogelijke letselschade hebben wij honderden specialisten beschikbaar. Voor schade aan voertuigen, schepen, landmaterieel en goederen of schade aan land, oogst of levende have kan het NCP de juiste registerexperts inschakelen.

De grote diversiteit van onze achterban en de enorme omvang van deze groep is uniek en staat ten dienste van onze opdrachtgever. Door een doeltreffend eenvoudige en directe communicatie bent u als opdrachtgever voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen. Een uitgekiende software die zich al meerdere malen heeft bewezen staat de hele organisatie ten dienst en wordt voortdurend aangepast aan de specifieke wensen van het project of calamiteit. Uiteraard wordt onze software door onze leverancier nagenoeg voortdurend ge-up date.

Informatievoorziening aan gedupeerden en Helpdesk

Onze ervaring met het opzetten en bemensen van een helpdesk kan de organisatie vaak goed gebruiken en helpt bij een goede communicatie naar het publiek en een goed afwikkeling van de schade. Dat de informatievoorziening aan gedupeerden vlot moet verlopen spreekt voor zich. Ook hier kan onze ervaring en de uitgewerkte scenario’s goed van pas komen. Hoewel voor de schaderegistratie en - afhandeling veel maatwerk nodig is, zijn er nogal wat situaties die vergelijkbaar zijn met eerdere rampen of calamiteiten. Juist in die situaties kunnen wij putten uit de vele eerder opgedane ervaringen.

Rapportage

Omdat er meestal sprake is van het verhalen of declareren van schade, dan wel een samenloop met andere schade betalende instanties, is een overzichtelijke en eenduidige rapportage van groot belang. Met zo’n inzichtelijke en transparante rapportage kan een instantie, bedrijf of overheid de schade eventueel in rekening brengen bij een hogere overheid of een verzekeringsmaatschappij. Ook kan een transparante rapportage mogelijke meningsverschillen over bijvoorbeeld de hoogte van de schade beslechten of duidelijker maken. NCP is ook beschikbaar voor het redigeren van een logisch en consequent schadereglement , waarin opgenomen de mate van schadeloosstelling of bijdrage aan de schade zoals de opdrachtgever wenst (Mocht er vigerende polissen oid zijn, is dit uiteraard niet aan de orde).